Logistic Supervisor (M/F/D)

That's us - international and innovative

Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám sát Logistics có kinh nghiệm để giám sát các hoạt động hàng ngày bao gồm hàng tồn kho, phân phối, vận chuyển, các quy trình xuất nhập khẩu, lập kế hoạch sản xuất và lập kế hoạch nguồn nguyên liệu bao gồm cả việc bố trí nguyên liệu hỗ trợ đạt được các mục tiêu của tổ chức và KPI cho việc phân phối sản phẩm tổng thể và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Ứng viên tiềm năng yêu cầu có nhiều năm kinh nghiệm về lập kế hoạch cung ứng hoặc hậu cần.

We are seeking a reliable, experienced Logistics Supervisor to oversee our daily operations for inventory, distribution, transportation incl. import & export processes, production planning and material resource planning including the material disposition that support the achievement of organizational goals and KPI's for the overall product delivery and customer satisfaction. Our ideal candidate has several years of logistics or supply planning experience.

Your new field of activity - challenging and exciting


Chuẩn bị kế hoạch sản xuất SAP (PP) và kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP);
Quản lý quy trình tổng thể để mua, nhập khẩu và thông quan cho nguyên liệu;
Quản lý và triển khai một hệ thống tốt để theo dõi tất cả các giao dịch vào/ra/chuyển khoản để đảm bảo tính chính xác của hàng tồn kho, kiểm soát mức tồn kho và quản lý hàng tồn kho cũ;
Theo dõi trạng thái PO, lịch giao hàng và kế hoạch phân bổ;
Quản lý chi phí hậu cần trên cơ sở hàng ngày và hàng tháng. Kiểm tra hóa đơn hàng tháng và báo cáo thanh toán;
Hướng dẫn việc cải tiến liên tục các quy trình hậu cần, lập kế hoạch sản xuất và nguyên vật liệu
Lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm;
Tập trung vào chi phí hậu cần như xuất nhập khẩu, vận chuyển, mất mát và xử lý, giá vốn hàng bán
Tập trung vào việc cải thiện vốn lưu động / mức tồn kho như mức độ bao phủ hàng tồn kho, nguyên vật liệu luân chuyển chậm / thời gian đặt hàng / sử dụng năng lực;
Cải tiến quy trình;
Hợp tác và phát triển tài năng;

Prepare SAP production plan (PP) and material requirement plan (MRP);
Manage the overall process for purchasing, import and custom clearance for material;
Manage and implement a good system for tracking all inbound/outbound/transfer transactions to ensure inventory accuracy, control stock level and manage aging inventories;
Follow up PO status, delivery schedule and allocation plan;
Manage logistics cost on daily and monthly basis. Check the monthly billing and report for payment;
Lead the continuous improvement of logistics processes production- and material planning
Prepare weekly, monthly, quarterly and annual reporting;
Focus on logistics cost like import/export, transportation, loss & disposal, cost of goods sold
Focus on working capital improvements / inventory levels like stock coverage level, slow-moving material / order lead time / capacity utilization;
Process improvement;
Collaboration and talent development;
 

Your qualifications - solid and adequate

 • Bằng cấp về chuỗi cung ứng, vận tải, hậu cần, kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan;
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Office Suite;
 • Degree in the supply chain, transportation, logistics, business, or related field;
 • Proficient with Microsoft Office Suite;
 • Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu cần, quản lý cung ứng hoặc vai trò tương tự, với ít nhất 2 năm ở vị trí giám sát;
 • Kinh nghiệm về các thủ tục, chi phí và điều khoản trong ngành
 • 5+ years of experience in logistics, supply management, or a similar role, with at least 2 years in a supervisory position;
 • Experience in industry procedures, costs, and terms;
 • Tiếng Anh thành thạo (viết và nói)
 • Fluent English (written and spoken)
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) và phần mềm kế toán;
 • Có kinh nghiệm với SAP PP/MRP là một lợi thế;
 • Proficiency in Microsoft Office Applications (Excel, Word, PowerPoint) and accounting software;
 • Experience with SAP PP / MRP is a plus;


 

Our offer - extensive and attractive

 • Executive position in a modern business environment in Hai Phong/Vietnam. Within our innovative company in the electronic sector you are welcome to share our enthusiasm for technology and corporate values Ingenuity - Passion - Agility and Reliability
 • Competitive salary according to your background and experience
 • Supporting you in developing your skills and all advantages of a growing global company
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Nutzen Sie Ihre Chance und senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Wenn Sie erste Fragen persönlich klären möchten, können Sie uns auch sehr gerne telefonisch kontaktieren.

Ihre Ansprechpartnerin:
Pauline Richter, HR Business Partner
+49 6841 9809 100